HỆ THỐNG CAU HỎI MON TƯ TƯỞNG HỒ CHI MINH
Cau 1. Phan tich khai niệm tư tưởng Hồ Chi Minh. Djối tượng va nhiệm vụ của mon học tư tưởng Hồ Chi Minh.
Cau 2. Phan tich những gia trị truyền thống tốt djẹp của dan tộc Việ t Nam ảnh hưởng djến sự hinh thanh tư tưởng Hồ Chi Minh.
Cau 3. Phan tich những gia trị của văn hoa nhan loại ảnh hưởng djến sự hinh thanh tư tưở ng H ồ Chi Minh.
Cau 4. Trong qua trinh hinh thanh va phat triển tư tưởng Hồ Chi Minh, anh (chị) hay p han tich giai djoạn "Vượt qua thử thach, kien tri giữ vững lập trường cach mạng" (1930 - 1945).
Cau 5. Trong qua trinh hinh thanh va phat triển tư tưởng Hồ Chi Minh, anh (chị) hay phan tich giai djoạn "Tư tưởng Hồ Chi Minh tiếp tục phat triển, hoan thiện" (1945 - 1969).
Cau 6. Vi sao Hồ Chi Minh khẳng djịnh chủ nghĩa yeu nước chan chinh la một djộng lực lớn của djất nước?
Cau 7 : Vi sao Hồ Chi Minh khẳng djịnh: Cach mạng giải phong dan tộc muốn thắng lợi phải dji theo con djường cach mạng vo sản?
Cau 8. Phan tich sự sang tạo của Hồ Chi Minh trong luận djiểm: Lực lượng của cach mạng giải phong dan tộc bao gồm toan dan tộc.
Cau 9. Phan tich quan djiểm của Hồ Chi Minh về djặc trưng bản chất tổng quat của chủ nghĩa xa hội ở Việt Nam. Lien hệ với thực tiễn xay dựng xa hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
Cau 10. Phan tich quan djiểm của Hồ Chi Minh về nội dung xay dựng chủ nghĩa xa hội ở nước ta trong thời kỳ qua djộ. Lien hệ với thực tiễn Việt Nam hiện nay.
Cau 11. Phan tich sự ra djời của Djảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chi Minh. Người khẳng djịnh về vai tro của Djảng djối với cach mạng Việt Nam như thế nao?
Cau 12. Phan tich quan djiểm của Hồ Chi Minh về bản chất của Djảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất djo djược biểu hiện trong giai djoạn hiện nay như thế nao?
Cau 13 : Trinh bay quan djiểm của Hồ Chi Minh về xay dựng nha nước thể hiện quyền la chủ va lam chủ của nhan dan. Lien hệ với thực tiễn xay dựng nha nước ở Việt Nam hiện nay.
Cau 14: Trinh bay quan djiểm của Hồ Chi Minh về văn hoa văn nghệ. Lien hệ với việc xay dựng nền văn hoa tien tiến, djậm dja bản sắc dan tộc ở Việt Nam hiện nay.
Cau 15. Trinh bay quan djiểm của Hồ Chi Minh về những chuẩn mực djạo djức cach mạng. Lien hệ với nội dung học tập theo tấm gương djạo djức Hồ Chi Minh của sinh vien hiện nay .

SƠ LƯỢC DjAP AN
Cau 1:
1. Khai niệm tư tưởng Hồ Chi Minh
Dựa tren djịnh hướng cơ bản cac văn kiện djại hội của Djảng Cộng sản Việt Nam, cac nha khoa học dja djưa ra djịnh nghĩa:
Tư tưởng Hồ Chi Minh la một hệ thống quan djiểm toan diện va sau sắc về những vấn djề cơ bản của cach mạng Việt Nam, từ cach mạng dan tộc dan chủ nhan dan djến cach mạng xa hội chủ nghĩa; la kết quả của sự vận dụng sang tạo va phat triển của Chủ nghĩa Mac - Lenin vao djiều kiện cụ thể của nước ta, djồng thời la sự kết tinh tinh hoa dan tộc va tri tuệ thời djại nhằm giải phong dan tộc, giải phong giai cấp va giải phong con người.    
Như vậy, hiện nay co 2 phương thức tiếp cận hệ thống Tư tưởng Hồ Chi Minh
- Thứ nhất, t ư tưởng Hồ Chi Minh djược nhận diện như một hệ thống tri thức tổng hợp, bao gồm: tư tưởng triết học; tư tưởng kinh tế; tư tưởng chinh trị; tư tưởng quan sự; tư tưởng văn hoa,